Aan anderen, God, of de omstandigheden de schuld geven  HSV
Aan anderen, God, of de omstandigheden de schuld geven  NBG

Abrahams geloof op de proef gesteld HSV

Abrahams geloof op de proef gesteld NBG

Abrahams roeping NBG

Abrahams roeping HSV

Alle dingen werken mee ten goede HSV

Alle dingen werken mee ten goede NBG

Alle ijver voor de deugden HSV

Alle ijver voor de deugden NBG

Ananias en zijn vrouw Saffira HSV

Ananias en zijn vrouw Saffira NBG

Avondmaal HSV

Avondmaal NBG

Balk en splinter  HSV

Balk en splinter  NBG

Bemoedigende woorden  HSV
Bemoedigende woorden  NBG

Bemoei je met je eigen zaken  HSV/NBG
Bewaar uzelf HSV

Bewaar uzelf NBG

Bidden relatie met God HSV

Boosheid  HSV

Boosheid  NBG

Bidden relatie met God NBG

Bijbelstudie over de hel HSV

Bijbelstudie over de hel NBG

Bijna niet te geloven en toch waar HSV

Bijna niet te geloven en toch waar NBG

Blijdschap geeft kracht  NBG

Burn out - burn in HSV

Burn out - burn in NBG

Christus, de Eerstgeborene  HSV

Christus, de Eerstgeborene  NBG

Christus leeft in mij (Gal. 2:20)   HSV

Christus leeft in mij (Gal. 2:20)   NBG

Cornelius de hoofdman HSV

Cornelius de hoofdman NBG
Daniël 1  HSV

Daniël 1  NBG

Dankt onder alles   HSV

Dankt onder alles   NBG

De analyse van Jacobus  HSV

De analyse van Jacobus  NBG

De barmhartige Samaritaan   HSV

De barmhartige Samaritaan   NBG

De beek Gods is vol water HSV

De beek Gods is vol water NBG
De brief van Judas  HSV
De brief van Judas  NBG

De Bijbel bewijst zichzelf  HSV
De Bijbel bewijst zichzelf  NBG

De Bijbelse positie van de vrouw  HSV/NBG

De binnenkamer HSV

De binnenkamer NBG

De Cusjiet en het luipaard HSV

De dienst van de engelen Gods HSV

De dienst van de engelen Gods NBG

De doorn in het vlees  HSV
De doorn in het vlees  NBG
De eindtijd HSV

De eindtijd NBG
De Ethiopiër en de panter NBG
De gaven van de Geest  NBG
De gaven van de Geest  (PowerPoint presentatie)

De gelijkenis van de tien maagden  HSV

De gelijkenis van de tien maagden  NBG

De gelijkenis van de zaaier

De genezing van Naäman  HSV

De genezing van Naäman  NBG

De gezindheid van Jezus en die van satan  HSV

De gezindheid van Jezus en die van satan  NBG

De gezonde leer  HSV
De gezonde leer  NBG
De grote liefde van Christus  HSV

De grote liefde van Christus  NBG

De grote liefde van de Vader  HSV
De grote liefde van de Vader  NBG

De Heilige Geest   HSV
De Heilige Geest   NBG

De leer van Izebel  HSV

De leer van Izebel  NBG

De Leraar ter gerechtigheid  HSV
De Leraar ter gerechtigheid  NBG
De liefde wordt niet verbitterd  HSV
De liefde wordt niet verbitterd  NBG

De Koningin van Seba NBG

De Koningin van Sjeba HSV

De kortste brief van Paulus: Filemon  HSV
De kortste brief van Paulus: Filemon  NBG

De maat waarmee u meet   HSV

De maat waarmee gij meet NBG

De profeet Amos  HSV
De profeet Amos  NBG

De profeet Haggaï en wij   HSV
De profeet Haggaï en wij   NBG
De profeet Micha   HSV
De profeet Micha   NBG

De rijke dwaas HSV

De rijke dwaas NBG

De rijke man - de arme Lazarus   HSV
De rijke man - de arme Lazarus   NBG

De Samaritaanse vrouw  HSV

De schepping  HSV

De schepping  NBG

De stad van de levende God HSV

De stad van de levende God NBG

De storm op het meer HSV

De storm op het meer NBG

De tempelbeek Ezechiël 47  HSV
De tempelbeek Ezechiël 47  NBG

De toorn van God  HSV

De toorn van God  NBG
De troostrijke namen van God  HSV
De troostrijke namen van God  NBG

De verloren zoon  HSV
De verloren zoon  NBG

De verzoeker  HSV

De verzoeker  NBG
De waardeloze en de zuivere godsdienst  NBG

De waarheid vinden over de brede en de smalle weg HSV

De waarheid vinden over de brede en de smalle weg NBG

De wederkomst  HSV

De wederkomst  NBG

De wedloop lopen  HSV

De wedloop lopen  NBG

De wijsheid in het boek Spreuken  HSV
De wijsheid in het boek Spreuken  NBG

De wijsheid van boven HSV

De wijsheid van boven NBG

De zaligmakende genade van God  HSV

De zaligsprekingen HSV
De zaligsprekingen NBG

De zegen uit numeri 6 HSV

De zegen uit numeri 6 NBG

De zekerheid van de gebeds verhoring HSV

De zekerheid van de gebeds verhoring NBG
De zeven gemeenten (Efeze) HSV

De zeven gemeenten (Efeze) NBG

De zeven gemeenten (Smyrna - Pergamum - Thyatira)  NBG

De zonnigste gemeente: Filippi  HSV
De zonnigste gemeente: Filippi  NBG

De Zoon van God werd een mensen Zoon  HSV
De Zoon van God werd een mensen Zoon  NBG

Discipel zijn  HSV en NBG

Dien de Heere met blijdschap HSV

Dien de Heere met vreugde NBG

Dit is de dag  HSV

Dit is de dag  NBG

Doet alles zonder morren HSV

Doet alles zonder morren NBG

Dood en leven zijn in de macht van de tong   HSV

Dood en leven zijn in de macht der tong        NBG

Een grote Hogepriester  HSV
Een grote Hogepriester  NBG
Een Koningskind HSV

Een Koningskind NBG

Een macht op het hoofd HSV

Een macht op het hoofd NBG

Een mentor - Bijbels gezien  HSV en NBG

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw HSV

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw NBG

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  HSV

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  NBG

Een visuele sprake

Een volkomen hart ontvangt kracht  HSV
Een volkomen hart ontvangt kracht  NBG

Elia de profeet NBG
Elia de profeet HSV

Elia, toen, later, en in de eindtijd  HSV
Elia, toen, later, en in de eindtijd  NBG

Elisa, de man Gods  HSV
Elisa, de man Gods  NBG
Er is meer dan vergeving alleen HSV

Er is meer dan vergeving alleen NBG

Esther HSV

Esther NBG

Fijngevoeligheid

Galatenbrief  HSV
Galatenbrief  NBG

Gamaliël  HSV
Gamaliël  NBG

Gebeurtenissen rondom Jezus sterven HSV

Gebeurtenissen rondom Jezus sterven NBG

Geef de duivel geen plaats  HSV
Geef de duivel geen voet    NBG

Geestelijke groei  HSV

Geestelijke groei  NBG

Geheimenissen  HSV

Geheimenissen  NBG

Gehoorzaamheid des geloofs  HSV

Gehoorzaamheid des geloofs  NBG

Gezegend zij God - Efeze 1  HSV

Gezegend zij God - Efeze 1  NBG

Gideon - geloofsheld maar geen goed einde HSV

Gideon - geloofsheld maar geen goed einde NBG

Gods liefde is niet onvoorwaardelijk  HSV
Gods liefde is niet onvoorwaardelijk  NBG

Gods naam geeft Zijn wezen weer  HSV
Gods naam geeft Zijn wezen weer  NBG

Gods vaderhart  HSV
Gods vaderhart  NBG

Grijp het eeuwige leven  HSV
Grijp het eeuwige leven  NBG

Habakuk  HSV

Habakuk  NBG

Hanna, de moeder van Samuël  HSV

Hanna, de moeder van Samuël  NBG

Hebreeën 1   HSV voorwoord

Hebreeën 1   HSV …………  De Zoon: aan God gelijk

Hebreeën 2   HSV deel 1 …..  De Zoon: aan mensen gelijk

Hebreeën 2   HSV deel 2 …..  De Zoon: aan mensen gelijk
Hebreeën 3   HSV ………….  Verhard uw hart niet

Hebreeën 4   HSV ………….  Hij kan met ons meevoelen

Hebreeën 5   HSV ………….  Zijn strijd was intens

Hebreeën 6   HSV ………….  Het eerste onderwijs laten rusten

Hebreeën 7   HSV ………….  Wie is Melchizedek

Hebreeën 8   HSV ………….  Zo’n grote Hogepriester

Hebreeën 9   HSV ………….  Dode werken dienen God niet

Hebreeën 10 HSV ………….  De nieuwe en levende weg
Hebreeën 11 HSV deel 1 …..  Geloofsgetuigen
Hebreeën 11 HSV deel 2 …..  Geloofsgetuigen

Hebreeën 12 HSV ………….  Onze God is een verterend vuur
Hebreeën 13 HSV ………….  Laatste aansporingen en groet
-

Hebreeën 1     NBG

Hebreeën 2     NBG

Hebreeën 3     NBG

Hebreeën 4     NBG

Hebreeën 5     NBG

Hebreeën 6     NBG

Hebreeën 7     NBG

Hebreeën 8     NBG

Hebreeën 9     NBG

Hebreeën 10   NBG

Hebreeën 11   NBG

Hebreeën 12   NBG

Hebreeën 13   NBG

-

Heiligheid en broederliefde  HSV

Heiligheid en broederliefde  NBG

Hemelvaart     NBG
Hemelvaart     HSV

Henoch - Reuzen - Noach  HSV

Henoch - Reuzen - Noach  NBG

Het boek Ezra HSV

Het boek Ezra NBG

Het boek Ruth HSV

Het boek Ruth NBG

Het boekje Obadja  HSV
Het boekje Obadja  NBG

Het bijzondere leven van Job  HSV
Het bijzondere leven van Job  NBG

Het einddoel des geloofs       NBG
Het einddoel van het geloof  HSV
Het grote gebod  HSV

Het grote gebod  NBG
Het grote geheim   HSV

Het grote geheim   NBG  

Het huwelijk en andere relatievormen HSV

Het huwelijk en andere relatievormen NBG

Het intense lijden en sterven van Jezus - deel 1 HSV
Het intense lijden en sterven van Jezus - deel 1 NBG

Het intense lijden en sterven van Jezus - deel 2 HSV
Het intense lijden en sterven van Jezus - deel 2 NBG

Het geloof van Rachab, de hoer   HSV
Het geloof van Rachab, de hoer   NBG
Het levende water  HSV

Het levende water  NBG

Het levenseinde van Salomo en van Job  HSV

Het levenseinde van Salomo en van Job  NBG

Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  HSV
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  NBG

Het onze Vader - verzoeking en beproeving  NBG

Het opstandingslichaam HSV

Het opstandingslichaam NBG

Het voorhangsel - Zijn vlees  HSV
Het voorhangsel - Zijn vlees  NBG

Hoe reageren wij  HSV
Hoe reageren wij  NBG

Hoedt de kudde Gods

Hosea  HSV

Hosea  NBG

Iets over de gemeente HSV

Iets over de gemeente NBG

Ik kom tot u HSV

Ik kom tot u NBG

Ik vermag alle dingen  HSV

Ik vermag alle dingen  NBG

Ik ben is Zijn Naam  HSV
Ik ben is Zijn Naam  NBG

In Christus  HSV

In Christus  NBG

Jaag naar godsvrucht  HSV

Jaag naar godsvrucht  NBG

Jacobus 1 : acht verzoekingen voor enkel vreugde  HSV

Jacobus 1 : houdt verzoekingen voor enkel vreugde  NBG

Jacobus de rechtvaardige  HSV

Jacobus de rechtvaardige  NBG

Jacobus schiet in de roos  HSV

Jacobus schiet in de roos  NBG

Jaïrus HSV

Jaïrus NBG

Jeremia  HSV

Jeremia  NBG

Jesaja: Iets over zijn leven en sterven   HSV

Jesaja: Iets over zijn leven en sterven   NBG

Jesaja 40 Kracht en rust voor vermoeiden NBG

Jesaja 41 Ik sterk u  NBG

Jesaja 41 Ik sterk u  HSV    

Jesaja 55 Kom tot de wateren  HSV

Jesaja 55 Kom tot de wateren  NBG

Jezelf misleiden  HSV

Jezelf misleiden  NBG

Jezus dagelijks navolgen  HSV
Jezus dagelijks navolgen  NBG

Jezus door een zondares gezalfd  HSV

Jezus door een zondares gezalfd  NBG

Jezus, God gelijk  HSV

Jezus, God gelijk  NBG
Johannes, de discipel die Jezus liefhad  HSV

Johannes, de discipel die Jezus liefhad  NBG

Johannes de doper  HSV

Johannes de doper  NBG

Johannes tweede brief HSV

Johannes tweede brief NBG

Joodse sabbat of geestelijke sabbat  HSV

Joodse sabbat of geestelijke sabbat  NBG

Jozef deel 1  HSV
Jozef deel 1  NBG
Jozef deel 2  NBG

Kaleb en zijn dochter Achsa  HSV

Kaleb en zijn dochter Aksa    NBG

Kan een kind van God verloren gaan  HSV

Kan een kind van God verloren gaan  NBG

Kerst: Maria, voorbeeld christenjeugd

Kerst: Jezus, dienen en geven

Kerst: Jezus, de Koning Knecht

Kerst: De genade Gods is verschenen

Kerst: Een Kind is ons geboren

Kerst: Het Woord is vlees geworden
Kerst: Maria en Elisabeth  HSV
Kerst: Maria en Elisabeth  NBG
Kerst: Simeon en Hanna  HSV

Kerst: Simeon en Hanna  NBG

Klaagliederen, toch een prachtig boek  HSV

Klaagliederen, toch een prachtig boek  NBG

Koning Asa HSV

Koning Asa NBG

Koning Manasse, zijn gruweldaden en zijn bekering  HSV

Koning Manasse, zijn gruweldaden en zijn bekering  NBG
Kwaadsprekerij, wat is het wel en wat niet  HSV

Kwaadsprekerij, wat is het wel en wat niet  NBG

Laten we elkander liefhebben  HSV

Laten we elkander liefhebben  NBG

Lessen uit het leven van koning Asa  HSV
Lessen uit het leven van koning Asa  NBG

Liefde - wat is liefde  HSV

Liefde - wat is liefde  NBG

Liefde 1 Cor. 13 HSV

Liefde 1 Cor. 13 NBG

Lijden in het vlees  NBG
Lijden in het vlees  HSV

Maak het leven fijn HSV

Maak het leven fijn NBG

Maleachi, wat weten wij over dit Bijbelboek  HSV

Maleachi, wat weten wij over dit Bijbelboek  NBG

Marcus 1 1-13

Meer deel krijgen aan de natuur van Jezus  HSV

Meer deel krijgen aan de natuur van Jezus  NBG

Met Christus opgewekt Col. 3

Mij liefhebben: Mijn geboden in acht nemen  HSV

Mij liefhebben: Mijn geboden bewaren  NBG
Nabal, Abigaïl, David  HSV
Nabal, Abigaïl, David  NBG

Natuurrampen en klimaat veranderingen  HSV

Natuurrampen en klimaat veranderingen  NBG

Nehemia, de man Gods  NBG

Nehemia, de man Gods  HSV

Niet langer een slaaf van de zonde

Nieuwjaars boodschap  NBG

Nieuwjaars boodschap  HSV

Nieuwjaars boodschap  Jesaja 43  HSV

Nieuwjaars boodschap  Jesaja 43  NBG

Nooit meer moedeloos  HSV
Nooit meer moedeloos  NBG

Oefent ook gij geduld HSV

Oefent ook gij geduld NBG
Om over na te denken  HSV

Om over na te denken  NBG

Ome Joop en tante Saartje  HSV

Ome Joop en tante Saartje  NBG

Ongestoorde, zorgeloze rust  HSV

Ongestoorde, zorgeloze rust  NBG

Onredelijk of onrechtvaardig behandeld  HSV

Onredelijk of onrechtvaardig behandeld  NBG

Ons spreken HSV

Ons spreken NBG

Onze hoop reikt tot achter het voorhangsel   HSV
Onze hoop reikt tot binnen het voorhangsel  NBG

Onze lichte verdrukking HSV

Onze manier van reageren  HSV
Onze manier van reageren  NBG

Onze roeping en verkiezing HSV
Onze roeping en verkiezing NBG

Oordelen, beoordelen, zichzelf oordelen HSV

Oordelen, beoordelen, zichzelf oordelen NBG

Opbouw voor een gelovig gebed om genezing  HSV

Op zoek naar waarachtig geluk HSV

Op zoek naar waarachtig geluk NBG

Openbaring 1  HSV
Openbaring 1  NBG

Openbaring 3 -  Philadelfia  HSV

Openbaring 3 -  Philadelfia  NBG
Openbaring 3 -  Laodicea    HSV

Openbaring 3 -  Laodicea    NBG

Openbaring 12 - Oorlog in de hemel  HSV

Openbaring 12 - Oorlog in de hemel  NBG
Opmerkelijke woorden Paulus en Petrus  HSV

Opmerkelijke woorden Paulus en Petrus  NBG

Overwin het kwade HSV

Overwin het kwade NBG
Paas- Pinkster- Loofhuttenfeest  HSV

Paas- Pinkster- Loofhuttenfeest  NBG

Pasen, de diepere betekenis HSV

Pasen, de diepere betekenis NBG

Pasen, de opstanding  HSV

Pasen, de opstanding  NBG

Paulus geboorte jeugd bekering HSV

Paulus geboorte jeugd bekering NBG

Philippi 1e gemeente Europa

Pinksterfeest HSV

Pinksterfeest NBG

Prediker    HSV

Prediker    NBG
Psalmen -  Inleiding  HSV

Psalmen -  Inleiding  NBG

Psalm 1     HSV    -  Welzalig de man, die Gods wet overdenkt.

Psalm 1     NBG   -  Welzalig de man, die Gods wet overpeinst.

Psalm 16   HSV    -  In de heiligen  vind ik al mijn vreugde.
Psalm 16   NBG   -  De heiligen zijn de heerlijken in den lande.

Psalm 18   HSV    -  Met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 18   NBG   -  Met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 19   HSV    -  De hemel vertelt Gods eer.

Psalm 19   NBG   -  De hemelen vertellen Gods eer.

Psalm 20   HSV    -  Wij zullen juichen over Uw heil.

Psalm 20   NBG   -  Wij willen juichen over Uw overwinning.
Psalm 23   HSV    -  De Heere is mijn Herder; mij ontbreekt niets.

Psalm 23   NBG   -  De Heere is mijn Herder; mij ontbreekt niets.

Psalm 25   HSV    -  Heere, maak mij Uw wegen bekend.

Psalm 25   NBG   -  Heere, maak mij Uw wegen bekend.

Psalm 32   HSV    -  Ik onderwijs u en leer u; mijn oog is op u.

Psalm 32   NBG   -  Ik leer en onderwijs u; mijn oog is op u.

Psalm 34   HSV    -  Proef en zie, dat de Heere goed is.

Psalm 34   NBG   -  Smaakt en ziet, dat de Heere goed is.

Psalm 45   HSV    -  Mijn hart brengt een goed woord voort.

Psalm 45   NBG   -  Mijn hart trilt van blijde woorden.

Psalm 68   HSV    -  Dag aan dag overlaadt Hij ons.

Psalm 68   NBG   -  Dag aan dag draagt Hij ons.

Psalm 80   HSV    -  O God van de legermachten, breng ons terug.

Psalm 80   NBG   -  O God der heerscharen, herstel ons.
Psalm 91   HSV    -  Gods bescherming in gevaren.
Psalm 91   NBG   -  Godsvertrouwen in gevaren.

Psalm 92   NBG   -  De rechtvaardige zal groeien als een palmboom
Psalm 103  HSV   -  Vergeet niet één van Zijn weldaden.

Psalm 103  NBG  -  Vergeet niet één van Zijn weldaden.
Psalm 107  NBG  -  Hij maakt de storm tot een zacht suizen.

Psalm 119  NBG  -  In Uw inzettingen zal ik mij verlustigen.

Psalm 121-133-134  HSV  : Bedevaart liederen.
Psalm 121-133-134  NBG : Bedevaart liederen.
Psalm 139 HSV   -  Ik loof U omdat ik ontzagwekkend gemaakt ben.

Psalm 139 NBG  -  Ik loof U omdat ik gans wonderbaar ben toebereid.

Richter Ehud en wij  HSV

Richter Ehud en wij  NBG

Romeinen inleiding HSV
Romeinen inleiding NBG

Romeinen 6  HSV
Romeinen 6  NBG

Romeinen 7 NBG

Schatgraven in Deuteronomium  HSV

Schatgraven in Deuteronomium  NBG

Schatgraven in het boek Ezechiël   HSV
Schatgraven in het boek Ezechiël   NBG

Schatgraven in Kronieken  HSV

Schatgraven in Kronieken  NBG

Simeon en Hanna  HSV

Simeon en Hanna  NBG

Sterven is winst  HSV

Sterven is winst  NBG

Stilheid en vertrouwen HSV

Stilheid en vertrouwen NBG

Struikelen  HSV

Struikelen  NBG

Titus 1  uit de blessing Bijbel

Titus 2  HSV
Titus 2  NBG

Titus 3  uit de blessing Bijbel
Troonwagen visioen Ezechiël HSV

Troonwagen visioen Ezechiël NBG

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk HSV

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk NBG

Trouwen, scheiden, hertrouwen  HSV

Trouwen, scheiden, hertrouwen  NBG

U bent het zout van de aarde HSV

U bent het zout van de aarde NBG

Uit God geboren HSV

Uit God geboren NBG

Unieke eindtijd voorspellingen in het boek Openbaring  HSV

Unieke eindtijd voorspellingen in het boek Openbaring  NBG

Uw Vader weet wat u nodig hebt HSV

Uw Vader weet wat u nodig hebt NBG
Verblijdt u   HSV
Verblijdt u   NBG

Verloofd met Christus   HSV

Verloofd met Christus   NBG

Vernieuwd van dag tot dag HSV

Vernieuwd van dag tot dag NBG

Vertrouw niet iedere geest  NBG
Volmaaktheid een spookwoord HSV

Volmaaktheid een spookwoord NBG

Waken en bidden  HSV

Waken en bidden  NBG

Wat betekent de genade voor ons  HSV
Wat betekent de genade voor ons  NBG

Wat een kostbare roeping Efeze 3 en 4  HSV

Wat een kostbare roeping Efeze 3 en 4  NBG

Wat Jezus voor mij betekent

Wat opvalt in het geslachtsregister van Jezus   HSV

Wat opvalt in het geslachtsregister van Jezus   NBG

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen  HSV

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen  NBG

Wat wij zeggen heeft gevolgen  HSV
Wat wij zeggen heeft gevolgen  NBG

Wedergeboorte  HSV
Wedergeboorte  NBG

Wees blijde in de hoop HSV

Wees blijde in de hoop NBG

Weest ook u bereid    HSV

Weest ook gij bereid  NBG

Weet u het niet  HSV

Weet gij niet      NBG

Werkelijk vrij HSV

Werkelijk vrij NBG

Werken van het geloof  HSV

Werken van het geloof  NBG

Werpt al uw zorgen op Hem HSV

Werpt al uw zorgen op Hem NBG

Wet en evangelie  HSV

Wet en evangelie  NBG

Wie is Marcus NBG

Wie is Markus HSV
Woestijnlessen HSV

Woestijnlessen NBG

Woorden wekken voorbeelden trekken

Wreekt uzelf niet geliefden  HSV
Wreekt uzelf niet geliefden  NBG

Zacharia, een aktueel bijbelboek ook voor deze eindtijd  HSV

Zacharia, een aktueel bijbelboek ook voor deze eindtijd  NBG

Zeven belangrijke woorden des levens HSV
Zeven belangrijke woorden des levens  NBG

Zichzelf verloochenen  HSV

Zichzelf verloochenen  NBG

Zitten, wandelen en standhouden  HSV

Zitten, wandelen en standhouden  NBG

Zonen en dochters van God  HSV
Zonen en dochters van God  NBG

Zo verkondigde Filippus het evangelie HSV
Zo verkondigde Filippus het evangelie NBG

Zware tijden - tijden van verademing  HSV

Zware tijden - tijden van verademing  NBG

Zweven op adelaarshoogte  HSV

Zweven op adelaarshoogte  NBG

Zijn er beloften zonder voorwaarden ?  HSV
Zijn er beloften zonder voorwaarden ?  NBG


Tekst voor elke dag
Naar boven


#top

Izaäk (85 jr.)

 en Maria

Venema

#top

Naar
beneden

#pic10

Getrouwd
in 1960

#top #top


Deze website is bedoeld voor de  opbouw en versterking van gelovigen


Weest niet bevreesd,
geloof alleen.

Marcus 5:36b