Nieuw:
Kerstklanken in PowerPoint

Natuurrampen en klimaat veranderingen  HSV

Natuurrampen en klimaat veranderingen  NBG


Aan anderen, God, of de omstandigheden de schuld geven  HSV
Aan anderen, God, of de omstandigheden de schuld geven  NBG

Abrahams geloof op de proef gesteld HSV

Abrahams geloof op de proef gesteld NBG

Abrahams roeping NBG

Abrahams roeping HSV

Alle dingen werken mee ten goede HSV

Alle dingen werken mee ten goede NBG

Alle ijver voor de deugden HSV

Alle ijver voor de deugden NBG

Ananias en zijn vrouw Saffira HSV

Ananias en zijn vrouw Saffira NBG

Avondmaal HSV

Avondmaal NBG
Bemoedigende woorden  HSV
Bemoedigende woorden  NBG

Bemoei je met je eigen zaken  HSV/NBG

Bewaar uzelf HSV

Bewaar uzelf NBG

Bidden relatie met God HSV

Bidden relatie met God NBG

Bijbelstudie over de hel HSV

Bijbelstudie over de hel NBG

Bijna niet te geloven en toch waar HSV

Bijna niet te geloven en toch waar NBG

Burn out - burn in HSV

Burn out - burn in NBG

Christus, de Eerstgeborene  HSV

Christus, de Eerstgeborene  NBG

Christus leeft in mij HSV

Christus leeft in mij NBG

Cornelius de hoofdman HSV

Cornelius de hoofdman NBG
Daniël 1  HSV

Daniël 1  NBG

Dankt onder alles HSV

Dankt onder alles NBG

De analyse van Jacobus  HSV

De analyse van Jacobus  NBG

De barmhartige Samaritaan HSV

De barmhartige Samaritaan NBG

De beek Gods is vol water HSV

De beek Gods is vol water NBG

De bijbel bewijst zichzelf NBG

De Bijbelse positie van de vrouw  HSV/NBG

De binnenkamer HSV

De binnenkamer NBG

De boekenlegger in het Boek  HSV

De boekenlegger in het Boek  NBG

De Cusjiet en het luipaard HSV

De dienst van de engelen Gods HSV

De dienst van de engelen Gods NBG

De doorn in het vlees  HSV
De doorn in het vlees  NBG

De eerstelingen en de wet der vrijheid
De eindtijd HSV

De eindtijd NBG

De Ethiopiër en de panter NBG

De gaven van de Geest  NBG
De gaven van de Geest  (PowerPoint presentatie)

De gelijkenis van de zaaier
De genezing van Naäman  HSV

De genezing van Naäman  NBG
De grote liefde van Christus  HSV

De grote liefde van Christus  NBG

De grote liefde van de Vader  HSV
De grote liefde van de Vader  NBG

De heerlijkheid van de hemel en de ernst van de hel
De Heilige Geest  HSV
De Heilige Geest  NBG
De hemel geeft, wie vangt die heeft  HSV
De hemel geeft, wie vangt die heeft  NBG

De Leraar ter gerechtigheid  

De liefde wordt niet verbitterd

De Koningin van Seba NBG

De Koningin van Sjeba HSV

De maat waarmee gij meet

De Man van rust

De profeet Amos
De profeet Haggaï en wij   HSV
De profeet Haggaï en wij   NBG
De profeet Micha   HSV
De profeet Micha   NBG

De rijke dwaas HSV

De rijke dwaas NBG

De rijke man - de arme Lazarus   HSV
De rijke man - de arme Lazarus   NBG

De stad van de levende God HSV

De stad van de levende God NBG

De storm op het meer HSV

De storm op het meer NBG

De tempelbeek HSV

De tempelbeek NBG

De tien maagden HSV

De tien maagden NBG

De toorn van God  HSV

De toorn van God  NBG

De troostrijke namen van God  HSV
De troostrijke namen van God  NBG

De verloren zoon

De verzoeker
De waarheid vinden over de brede en de smalle weg HSV

De waarheid vinden over de brede en de smalle weg NBG

De wederkomst

De wedloop lopen  HSV

De wedloop lopen  NBG

De wijsheid in het boek Spreuken

De wijsheid van boven HSV

De wijsheid van boven NBG

De zaligsprekingen HSV
De zaligsprekingen NBG

De zegen uit numeri 6 HSV

De zegen uit numeri 6 NBG

De zekerheid van de gebeds verhoring HSV

De zekerheid van de gebeds verhoring NBG

De zeven gemeenten (Efeze)

De zonnigste gemeente

Demonie beïnvloeding

Dien de Heere met blijdschap HSV

Dien de Heere met vreugde NBG

Dienen naar voorbeeld Jezus

Dienen

Dit is de dag

Doet alles zonder morren HSV

Doet alles zonder morren NBG

Dood en leven zijn in de macht van de tong   HSV

Dood en leven zijn in de macht der tong         NBG
Dood geloof

Een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Een gaatje in de melkkan

Een grote Hogepriester
Een Koningskind HSV

Een Koningskind NBG

Een macht op het hoofd HSV

Een macht op het hoofd NBG

Een mentor - bijbels gezien

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw HSV

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw NBG

Een sentimentele of een Bijbelse God  HSV
Een sentimentele of een Bijbelse God  NBG

Een uitverkoren geslacht

Een visuele sprake

Een volkomen hart ontvangt kracht

Een Vriend die kan meevoelen

Elia de profeet

Elia toen en later

Elisa, de man Gods  HSV
Elisa, de man Gods  NBG
Enkel vreugde - Jacobus 1

Er is meer dan vergeving alleen HSV

Er is meer dan vergeving alleen NBG

Esther HSV

Esther NBG

Fijngevoeligheid

Galatenbrief

Gamaliël

Gebeurtenissen rondom Jezus sterven

Geef de duivel geen plaats  HSV
Geef de duivel geen voet    NBG

Geen beloften zonder voorwaarden  NBG

Geheimenissen

Gehoorzaamheid des geloofs  NBG

Geloofs gehoorzaamheid        HSV

Genade - wat houdt dat in

Genesis - wording - schepping

Gezegend zij God Efeze 1

Gideon HSV

Gideon NBG

Gij zijt gestorven

Gij zijt het zout der aarde Mt. 5

God is bij machte

God is groter dan uw probleem

Goddelijke natuur

Gods naam geeft Zijn wezen weer  HSV
Gods naam geeft Zijn wezen weer  NBG

Gods stem leren verstaan

Gods vaderhart  HSV
Gods vaderhart  NBG

Grijp het eeuwige leven

Habakuk  HSV

Habakuk  NBG
Hebreeën 1

Hebreeën 2

Hebreeën 3

Hebreeën 4

Hebreeën 5

Hebreeën 6

Hebreeën 7

Hebreeën 8

Hebreeën 9

Hebreeën 10

Hebreeën 11

Hebreeën 12

Hebreeën 13

Hemelvaart

Henoch -Reuzen - Noach

Het boek Ezra HSV

Het boek Ezra NBG

Het boek Ruth HSV

Het boek Ruth NBG

Het bijzondere leven van Job  HSV
Het bijzondere leven van Job  NBG

Het einddoel des geloofs       NBG
Het einddoel van het geloof  HSV
Het evangelie van Mattheus

Het grote gebod  HSV

Het grote gebod  NBG
Het grote geheim   HSV

Het grote geheim   NBG  

Het huwelijk en andere relatievormen HSV

Het huwelijk en andere relatievormen NBG

Het levende water

Het levenseinde van Salomo en van Job  HSV

Het levenseinde van Salomo en van Job  NBG

Het lijden en sterven van Jezus
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  HSV
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  NBG

Het onze Vader HSV

Het onze Vader NBG

Het opstandingslichaam HSV

Het opstandingslichaam NBG

Het voorhangsel - Zijn vlees

Het Woord Johannes 1

Hoedt de kudde Gods

Hosea

Iets over de gemeente HSV

Iets over de gemeente NBG

Ik kom tot u HSV

Ik kom tot u NBG

Ik vermag alle dingen

Ik ben  

In Christus

Jaag naar godsvrucht

Jacobus 1

Jacobus de rechtvaardige

Jacobus schiet in de roos

Jaïrus HSV

Jaïrus NBG

Jeremia  HSV

Jeremia  NBG

Jericho's muren ...

Jesaja: Iets over zijn leven en sterven   HSV

Jesaja: Iets over zijn leven en sterven   NBG

Jesaja 30 Stilheid en vertrouwen

Jesaja 40 Kracht en rust voor vermoeiden NBG

Jesaja 41 Ik sterk u

Jesaja 43 het oude - het nieuwe

Jesaja 55 Kom tot de wateren

Jezelf misleiden

Jezus door zondares gezalfd

Jezus versus satan

Johannes, de discipel die Jezus liefhad  HSV

Johannes, de discipel die Jezus liefhad  NBG

Johannes de doper

Johannes tweede brief HSV

Johannes tweede brief NBG

Jona

Joodse sabbat of geestelijke sabbat

Jozef deel 1  NBG
Jozef deel 2  NBG

Kaleb en zijn dochter Aksa

Kan een kind van God verloren gaan

Kerst: Maria, voorbeeld christenjeugd

Kerst: Jezus, dienen en geven

Kerst: Jezus, de Koning Knecht

Kerst: De genade Gods is verschenen

Kerst: Het Woord is vlees geworden
Kerst: Maria en Elisabeth  HSV
Kerst: Maria en Elisabeth  NBG
Kerst: Simeon en Hanna  NBG
Kerstklanken in PowerPoint

Klaagliederen

Koning Asa HSV

Koning Asa NBG

Koning Manasse

Kwaadsprekerij

Laten we elkander liefhebben

Leg af alle kwaadheid  

Liefde - wat is liefde

Liefde 1 Cor. 13 HSV

Liefde 1 Cor. 13 NBG

Lijden in het vlees

Maak het leven fijn HSV

Maak het leven fijn NBG

Maleachi

Marcus 1 1-13

Met Christus opgewekt Col. 3

Mij liefhebben: Mijn geboden in acht nemen  HSV

Mij liefhebben: Mijn geboden bewaren  NBG
Nabal, Abigaïl, David  HSV
Nabal, Abigaïl, David  NBG

Natuurrampen en klimaat veranderingen  HSV

Natuurrampen en klimaat veranderingen  NBG

Nehemia, de man Gods  NBG

Nehemia, de man Gods  HSV

Niet langer een slaaf van de zonde

Nieuwjaars boodschap  NBG

Nieuwjaars boodschap  HSV

Nooit meer moedeloos

Obadja

Oefent ook gij geduld HSV

Oefent ook gij geduld NBG
Om over na te denken  HSV

Om over na te denken  NBG

Ongestoorde rust

Onredelijk behandeld

Ons spreken HSV

Ons spreken NBG

Onze grote Hogepriester

Onze hoop

Onze lichte verdrukking HSV
Onze manier van reageren  HSV
Onze manier van reageren  NBG

Onze roeping en verkiezing HSV
Onze roeping en verkiezing NBG

Oordelen beoordelen zichzelf oordelen

Op zoek naar waarachtig geluk HSV

Op zoek naar waarachtig geluk NBG

Openbaring 1

Openbaring 3 -  Philadelphia
Openbaring 3 -  Laodicea

Openbaring 12 - Oorlog in de hemel

Openbaring 21 - Nieuwe hemel en aarde

Opmerkelijk woorden Paulus en Petrus

Overwin het kwade HSV

Overwin het kwade NBG
Paas- Pinkster- Loofhuttenfeest

Pasen de diepere betekenis HSV

Pasen de diepere betekenis NBG

Pasen de opstanding NBG

Paulus geboorte jeugd bekering HSV

Paulus geboorte jeugd bekering NBG

Philippi 1e gemeente Europa

Pinksteren

Prediker    HSV

Prediker    NBG
Psalmen -  Inleiding  HSV

Psalmen -  Inleiding  NBG

Psalm 1     HSV

Psalm 1     NBG

Psalm 16   HSV

Psalm 16   NBG

Psalm 18   HSV

Psalm 18   NBG

Psalm 19   HSV

Psalm 19   NBG

Psalm 20   HSV

Psalm 20   NBG

Psalm 23   HSV

Psalm 23   NBG

Psalm 25   HSV

Psalm 25   NBG

Psalm 32   HSV

Psalm 32   NBG

Psalm 34   HSV

Psalm 34   NBG

Psalm 45   HSV

Psalm 45   NBG

Psalm 68   HSV

Psalm 68   NBG

Psalm 80   HSV

Psalm 80   NBG
Psalm 91   -  Gods bescherming in gevaren  HSV
Psalm 91   -  Godsvertrouwen in gevaren     NBG

Psalm 92    NBG

Psalm 103  HSV

Psalm 103  NBG

Psalm 107  NBG

Psalm 119  NBG

Psalm 121-133-134  HSV
Psalm 121-133-134  NBG
Psalm 139 HSV

Psalm 139 NBG

Romeinen inleiding en vragen

Romeinen 1

Romeinen 6

Romeinen 7

Samuël

Schatgraven in Deuteronomium

Schatgraven in Exodus
Schatgraven in het boek Ezechiël   HSV
Schatgraven in het boek Ezechiël   NBG

Schatgraven in Kronieken

Simeon en Hanna

Spreekt iemand - dient iemand

Sprekende gebeurtenissen

Spreuken

Sterven is winst

Stilheid en vertrouwen HSV

Stilheid en vertrouwen NBG

Struikelen

Titus 1

Titus 2
Troonwagen visioen Ezechiël

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk HSV

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk NBG

Trouwen scheiden hertrouwen

Uit God geboren HSV

Uit God geboren NBG

Uw Vader weet wat u nodig hebt HSV

Uw Vader weet wat u nodig hebt NBG
Verblijdt u   HSV
Verblijdt u   NBG

Vermaant elkander dagelijks

Vernieuwd van dag tot dag HSV

Vernieuwd van dag tot dag NBG

Verzoeking - beproeving

Volmaaktheid een spookwoord HSV

Volmaaktheid een spookwoord NBG

Vreugde

Vroeger en nu

Waakt en bidt

Wat een kostbare roeping Efeze 3 en 4

Wat Jezus voor mij betekent

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen  HSV

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen  NBG

Wat wij zeggen heeft gevolgen  HSV
Wat wij zeggen heeft gevolgen  NBG

Wedergeboorte

Wees blijde in de hoop NBG

Weest ook gij bereid

Weet gij niet

Werkelijk vrij HSV

Werkelijk vrij NBG

Werken des geloofs

Werpt al uw zorgen op Hem HSV

Werpt al uw zorgen op Hem NBG

Wet en evangelie

Wetmatigheid wip 2 Cor. 4 vers 10

Wie is Marcus NBG

Wie is Markus HSV

Woestijnlessen NBG

Woestijnlessen HSV

Woorden wekken voorbeelden trekken

Zacharia

Zeven belangrijke woorden des levens NBG
Zeven belangrijke woorden des levens  HSV

Zichzelf verloochenen

Ziekenzalving

Zijn goedheid en verdraagzaamheid

Zitten wandelen standhouden

Zonen en dochters van God

Zware tijden - tijden van verademing
#top

Ik mag Gods gelukkige dienaar zijn
 die met blijdschap levend water put uit de beek Gods die altijd vol is
 om dat te geven aan een ieder, die het maar wil ontvangen.

Dank aan mijn bijzondere vrouw
 die mij steeds heeft gesteund in deze dienst.

Dank ook aan Johan Krekels
 die als website beheerder mij pro Deo heeft bijgestaan.


 Reageren?  Mail naar:
izvenema@kpnmail.nlTekst voor elke dag
Herziene  Staten Vertaling
De lichte last

Naar boven

De lichte last


-   Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik
-   Bewerkt voor ons
-   Een alles verre te boven gaand
-   Eeuwig gewicht van heerlijkheid.

-   Daar wij niet zien op het zichtbare
-   Maar op het onzichtbare.

-   Want het zichtbare is tijdelijk
-   Maar het onzichtbare is eeuwig.

(2 Cor. 4:17)